Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR oraz PSR

Start:
22. marzec 2018
Koniec:
23. marzec 2018
Kod:
1173WA
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Szkolenie skierowane jest do osób znających zasady rachunkowości i mających podstawową wiedzę z zakresu polskiego prawa bilansowego

{tab=Prowadzący}

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Grzegorz Błaszkowski

 Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Audytu i Usług Poświadczających Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident oraz członek ACCA. Przez ponad 10 lat związany z wiodącymi firmami konsultingowymi (KPMG, Ernst & Young). Był zaangażowany w projekty wykonywane dla wielu międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, w tym także podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach zespołu ACCA i Polskiego Instytutu Dyrektorów w zakresie przygotowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Komitetów Audytu. Obecnie z ramienia Banku Światowego modernizuje system nadzoru i zapewnienia jakości pracy biegłych rewidentów stosowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Jest także autorem i współautorem licznych publikacji prasowych z zakresu sprawozdawczości finansowej i doradztwa oraz współautorem podręcznika dla członków Rad Nadzorczych „KOMITET AUDYTU – pierwsze kroki”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wykonywanych w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej, raportów specjalnego przeznaczenia oraz innych pokrewnych usług doradczych i poświadczających.

 

{tab=Program}

 • Wprowadzenie
 • Grupa kapitałowa - zależności między jednostkami powiązanymi, krąg konsolidacyjny
  • Jednostka dominująca
  • Jednostka zależna
  • Jednostka stowarzyszona
  • Wspólne przedsięwzięcie
  • Przykładowe struktury grup kapitałowych
  • Problematyka jednostek pod wspólną kontrolą
 • Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych
  • Organizacja rachunkowości w grupie kapitałowej (jednolite zasady rachunkowości, termin sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania)
  • Potwierdzanie wzajemnych sald oraz obrotów
  • Dokumentacja konsolidacyjna
 • MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • Zwolnienia z konsolidacji inwestycji w jednostkach zależnych wg MSR
  • Zwolnienia z konsolidacji inwestycji w jednostkach zależnych wg PSR
  • Procedury konsolidacyjne
  • Konsolidacja metodą pełną
  • Korekty i wyłączenia konsolidacyjne
  • Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych
 • Zasady ustalania wartości firmy wg MSSF 3 – Połączenia jednostek gospodarczych
  • Zakres stosowania
  • Metoda przejęcia (MSR) oraz metoda nabycia (PSR)
  • Wartość firmy w dniu objęcia kontroli
  • Okazyjne nabycie
  • Zapłata warunkowa
  • Objęcie kontroli realizowane etapami
 • Zmiany strukturalne w grupie kapitałowej – stopniowe zwiększanie oraz zmniejszanie udziału w spółkach stowarzyszonych bądź kontrolowanych
  • Specyfika procesu stopniowego zwiększania udziału w spółkach zależnych
  • Zmiana statusu jenostki stowarzyszonej w zależną i odwrotnie
  • Zakup / Sprzedaż udziałów bez zmiany statusu jednostki
  • Udziały niekontrolujące
 • MSR 24 – Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
  • Definicja podmiotu powiązanego oraz pozostałe pojęcia
  • Zmiany wprowadzone do MSR 24
  • Ujawnianie informacji
 • Wycena metodą praw własności
  • Nabycie jednostki stowarzyszonej
  • Wycena udziałów na kolejne lata bilansowe
  • Regulacje zawarte w MSR 28 oraz rozporządzeniu Ministra Finansów.
 • MSSF 11 – Wspólne ustalenia umowne
  • Rodzaje wspólnych ustaleń umownych
  • Konsolidacja proporcjonalna - różnice pomiędzy MSR a PSR
  • Metody praw własności
 • Dyskusja

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, ul. Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
Manager ds. szkoleń i marketingu
tel. +48 533 339 817
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR oraz PSR

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane