Inwentaryzacja

Start:
22. marzec 2018
Koniec:
22. marzec 2018
Kod:
2067WA
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Podczas szkolenia będą omówione zagadnienia dotyczące m.in. celu inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości; przedmiotu inwentaryzacji; obszaru inwentaryzacji; wymaganej dokumentacji; wyceny stanu aktywów oraz pasywów; rozliczenia inwentaryzacji.

{tab=Prowadzący}

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Grzegorz Błaszkowski

 Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Audytu i Usług Poświadczających Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident oraz członek ACCA. Przez ponad 10 lat związany z wiodącymi firmami konsultingowymi (KPMG, Ernst & Young). Był zaangażowany w projekty wykonywane dla wielu międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, w tym także podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach zespołu ACCA i Polskiego Instytutu Dyrektorów w zakresie przygotowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Komitetów Audytu. Obecnie z ramienia Banku Światowego modernizuje system nadzoru i zapewnienia jakości pracy biegłych rewidentów stosowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Jest także autorem i współautorem licznych publikacji prasowych z zakresu sprawozdawczości finansowej i doradztwa oraz współautorem podręcznika dla członków Rad Nadzorczych „KOMITET AUDYTU – pierwsze kroki”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wykonywanych w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej, raportów specjalnego przeznaczenia oraz innych pokrewnych usług doradczych i poświadczających.

{tab=Program}

 • Wprowadzenie
 • Cele inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Przedmiot inwentaryzacji
  • Analiza poszczególnych składników aktywów podlegających obowiązkowi inwentaryzowania
  • Omówienie inwentaryzowanych składników pasywów
 • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
  • Zarząd jako organ odpowiedzialny za spis z natury na podstawie ustawy o rachunkowości
  • Odpowiedzialność pozostałych osób zaangażowanych w przebieg inwentaryzacji
 • Przygotowania obszaru inwentaryzacji
  • Pola spisowe
  • Narzędzia wspomgające
  • Obowiązki komisji spisowej
 • Przepisy polskie
 • Przepisy międzynarodowe
 • Metody przeprowadzania inwentaryzacji
  • Spis z natury jako najbardziej wiarygodna metoda
  • Potwierdzenia sald
  • Weryfikacja stanu majątku na podstawie istniejących dokumentów źródłowych
 • Wymagana dokumentacja
  • Instrukcja inwentaryzacyjna
  • Zarządzenie wewnętrzne o przeprowadzeniu inwentaryzacji na dany dzień bilansowy
  • Arkusze spisu z natury
  • Protokoły rozliczające nadwyżki oraz niedobory ujawnione w czasie inwentaryzacji
 • Wycena stanu aktywów oraz pasywów
 • Rozliczenie inwentaryzacji
  • Ewidencja księgowa dotycząca prawidłowego rozliczenia niedoborów
  • Nadwyżki inwentaryzacyjne i ich ujęcie w systemie księgowym.
 • Dyskusja i zakończenie

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, ul. Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
Manager ds. szkoleń i marketingu
tel. +48 533 339 817
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Inwentaryzacja

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane