Podróż służbowa 2018– rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych

Start:
6. marzec 2018
Koniec:
6. marzec 2018
Kod:
2036WA
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Prowadzący}

Paweł Dymlang

Prawnik, doradca podatkowy. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

 

{tab=Program}

 • Prawne regulacje podróży służbowych:
  • przepisy prawa powszechnie obowiązującego – kodeks pracy, rozporządzenie,
  • regulacje wewnątrzzakładowe – układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę,
  • przepisy prawa pracy a przepisy prawa podatkowego.
 • Pojęcie podróży służbowej:
  • definicja podróży służbowej na gruncie prawa pracy (siedziba pracodawcy, miejsce pracy a miejsce faktycznego wykonywania pracy – miejsce świadczenia pracy),
  • pojęcie podróży służbowej na gruncie przepisów podatkowych (wyjazdy służbowe inne niż podróż służbowa, jazdy zamiejscowe a jazdy lokalne, wyjście służbowe).
 • Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 • Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
 • Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 • Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
  • krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
   • czas pracy a czas podróży służbowej,
   • przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
   • kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników   zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło, członków organów spółki, przedsiębiorców,
   • samochód a problematyka podróży służbowych: samochody prywatne używane do celów służbowych – jazdy lokalne i wyjazdy służbowe (jazdy zamiejscowe),
   • delegacje samochodem służbowym,
   • dokumentacja krajowych podróży służbowych.
  •  rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa:
   • określenie państwa docelowego podroży służbowej
   • czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)
   • rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej
   • należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów poniesionych w walucie obcej – rozliczenie wydatków w walucie innej niż waluta zaliczki, stosowanie właściwego kursu)
   • podróże osób nie będących pracownikami (świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; kontraktów menedżerskich, umów o dzieło, umów zlecenia, prokurentów     etc.),
   • delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
   • dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
 • Rozliczanie podróży służbowych
  • zaliczki na poczet podróży służbowych
  • termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
  • rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.
 • Zagadnienia szczegółowe związane z rozliczaniem podróży służbowej:
  • podróże służbowe kierowców po zmianie przepisów, czas pracy kierowców,
  • podróże służbowe pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych, serwisantów, etc.)
  • oddelegowanie pracownika jako usługa transgraniczna (wynagrodzenie pracownika, zasady ustalania przychodu po stronie pracownika)
  • "dieta tranzytowa”, podróż odbywana do różnych państw jako państw docelowych
  • usprawiedliwiona nieobecność,
  • wyjazdy kierowanych przez pracodawców na szkolenia pracowników oraz osób innych niż pracownicy,
  • urlop połączony z odbywaniem podróży służbowej,
  • śniadanie w cenie noclegu – po zmianach,
  • zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością pracodawcy,
  • zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej samochodem,
 • Zagadnienia pochodne związane z wyjazdami służbowymi, w tym:
  • używanie przez pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów nie stanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych (lokalnych) i jazdach zamiejscowych (podróżach służbowych): zwolnienia, ryczałty, ewidencje,
  • wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych pracowników; zasady ustalania przychodów pracownikom i zaliczania wydatków do kosztów podatkowych.
 • Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych - rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)
 •  Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych ‑ interpretacje, przykłady
 • Podsumowanie - panel dyskusyjny

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, ul. Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Anita Majkowska
tel: +48 533 339 507
anita.majkowska@russellbedford.pl

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Podróż służbowa 2018– rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane