Nieodpłatne użyczenie nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej w podatku PIT

Nieodpłatne użyczenie można określić jako „bezpłatny najem”. Taka forma prawna tytułu do nieruchomości jest w praktyce wykorzystywana m.in. przez drobnych przedsiębiorców niedysponujących własnymi budynkami.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. sygn. IPPB1/415-1356/14-2/AM nieodpłatne użyczenie nie skutkuje dochodem po stronie użyczającego i z tego powodu nie może być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT).

Wnioskodawca powołanej interpretacji indywidualnej jest polskim rezydentem i podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach prywatnego majątku posiada lokal mieszkalny, w którym jeden pokój udostępnił nieodpłatnie Towarzystwu Naukowemu o realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Mieszkanie to jest jednocześnie miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym :

„nie powstaje u niego przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 11 ust 1 ustawy o PIT. Ewentualne nieodpłatne świadczenie w naturze otrzymuje od Wnioskodawcy stowarzyszenie, jako korzystające z części lokalu bez ponoszenia z tego tytułu opłat najmu”.

Cytowany fragment zwraca uwagę, że w opisywanym przypadku nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku PIT po stronie użyczającego jednak beneficjent użyczenia jest zobowiązany do uwzględnienia wartości nieodpłatnego świadczenia w obliczaniu podstawy opodatkowania. Wynika to z treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym:

Przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kształtuje odmiennie obowiązki podatkowe dotyczące nieodpłatnego użyczenia pomiędzy osobami z najbliższej rodziny. W takim przypadku nie powstaje obowiązek podatkowy po żadnej ze stron co wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Potwierdza to m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 grudnia 2014 sygn. IBPBI/1/415-1143/14/WRz zgodnie z którą:

„po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 tej ustawy”.