Orzeczenie przepadku wyrobów akcyzowych

Naruszenie przepisów ustawy o podatku akcyzowym może oznaczać nie tylko odpowiedzialność karnoskarbową ale także konfiskatę towarów objętych obowiązkiem akcyzowym. Utrata towarów dużej wartości może być bardziej dolegliwa niż sankcja prawnokarna.

Przypadki w których można skonfiskować wyroby akcyzowe (orzec ich przepadek) zostały określone w kodeksie karnym skarbowym.

Konfiskata jest możliwa przede wszystkim wobec przedsiębiorcy, który nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe nieoznaczone prawidłowymi znakami akcyzy. Na tym jednak katalog się nie kończy. Przepadek dotyczy nie tylko towarów nieoznaczonych akcyzą ale także takich wobec których naruszono inne obowiązki określone w ustawie o podatku akcyzowym.

Jednym z najważniejszych procesów związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi jest procedura zawieszenia poboru akcyzy, która umożliwia odroczenie obowiązku zapłaty akcyzy lub przesunięcie tego obowiązku na kolejny podmiot w łańcuchu dostaw. Magazynowanie towarów objętych tą procedurą odbywa się w składzie podatkowym funkcjonującym na podstawie zezwolenia. Konfiskacie podlegają m.in. towary, które w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy są przechowywane poza składem podatkowym.

Niebezpieczeństwo utraty wyrobów akcyzowych z powodu konfiskaty możliwe jest także w przypadku naruszenia procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych na terenie Unii Europejskiej w ramach tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wymienione czynności stanowią w dużym uproszczeniu analogię do importu oraz eksportu jednak wewnątrz wspólnoty.

Niektóre czynności dotyczące wyrobów akcyzowych wymagają nadzoru ze strony organów państwowych. Zaniedbanie tego obowiązku przez przedsiębiorcę jest kolejnym przypadkiem stwarzającym możliwość przepadku przedmiotów. Niebezpieczeństwo konfiskaty dotyczy także towarów produkowanych, importowanych, sprzedawanych lub oznaczanych znakami akcyzy bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.

Powyższe wyliczenie zawiera jedynie przykładowe przypadki, w których możliwa jest utrata wyrobów akcyzowych w wyniku orzeczenia przepadku. Działalność gospodarcza związana z obrotem wyrobami akcyzowymi wymaga ogromnej staranności w stosowaniu przepisów podatkowych.