Więcej Interpretacji Ogólnych od 1 czerwca 2017 r.

Kolejne zmiany w prawie podatkowym zaproponowało Ministerstwo Finansów i Rozwoju w związku z ogłoszeniem przez Ministra Mateusza Morawieckiego tzw. Konstytucji biznesu.

Pakiet "Konstytucja biznesu" ma składać się z zestawu rozwiązań prawnych, w tym min. ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; ustawa proprzedsiębiorcza; ustawa o dereglamentacji działalności gospodarczej.

Wśród propozycji znajduje się również projekt ustawy z dnia 18 listopada 2016 r. o uproszczeniach podatkowych. Projekt wprowadza min. zamianę w zasadach wydawania przez ministra właściwego ds. finansów publicznych Interpretacji Ogólnych prawa podatkowego. Nowelizacja przewiduje obowiązek wydania przez MRiF interpretacji ogólnej w sytuacji wydania na skutek wyroku NSA interpretacji indywidualnej sprzecznej z innymi, już istniejącymi w obrocie prawnym.

Obecnie bardzo częstym zjawiskiem jest wydawanie przez poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych interpretacji indywidualnych dotyczących tożsamych stanów faktycznych sprzecznych ze sobą a także z wyrokami sądów administracyjnych, w tym również Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdarza się również, że ten sam Organ podatkowy wydaje rozbieżne interpretacje.

Dla przykładu wskazać można np. sytuację kiedy w tak samo opisanym zdarzeniu przyszłym jeden podatnik dostaje interpretację indywidualną stwierdzającą, że wynajem kilku mieszkań będących częścią jego majątku prywatnego będzie opodatkowane stawką ryczałtową 8,5%, a u drugiego taki sam rodzaj wynajmu zostanie uznany za prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, w przypadku gdy w wyniku zastosowania się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z istniejącymi interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi takich samych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie zobowiązany do wydania z urzędu Interpretację Ogólnej, która usunie występujące rozbieżności.

Proponowane zmiany mogą rozwiązać problem z jakim podatnicy zmagają się od lat, przyczyniając się również do zwiększenia zaufania do organów podatkowych. Jednak to, czy spełnią pokładane w nich nadzieje wynikać ze sposobu jego realizacji przez MFiR. Zachodzi obawa, że nałożenie obowiązku na ministra do wydania Interpretacji Ogólnej jedynie w przypadku sprzeczności dotyczących takich samych stanów faktycznych lub zdarzeniach przyszłych może spowodować, że nowy przepis pozostanie martwy. Niezwykle rzadko bowiem zdarza się, aby interpretacje były wydawana w oparciu do identyczny stan faktyczny. Odnosząc się do powyżej wskazanego problemu dotyczącego opodatkowania mieszkań, wystarczy np., że jeden podatnik w stanie faktycznym poda, że chce wynająć jedno mieszkanie, a drugi, że dwa i sytuacja taka nie będzie spełniała przesłanki tożsami stanu faktycznego wynikającej ze znowelizowanego przepisu art. 14o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r.