Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku

Ustawą z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 1926) Sejm wprowadził zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokości dochodu wolnego od podatku została podniesiona do wysokości równiej minimum egzystencji wynoszącego obecnie 6,6 tyś zł. Jest to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14) który orzekł, że dotychczas obowiązująca kwota w wysokości 3091 zł jest niezgodna z Konstytucją. Ustawa wprowadza również mechanizm degresywnego ustalania wysokości kwoty o którą pomniejsza się podatek do zapłaty, co wynika z próby pogodzenia realizacji wyroku TK i obietnicy wyborczej z jednej strony i możliwość budżetowych z drugiej.

Zmiany przyniosą wymierne korzyści dla osób zarabiających najmniej, w tym m.in. pracowników dorywczych czy sezonowych. Osoby zarabiające pomiędzy 6,6 tyś a 11 tyś. zł będą korzystały z większej kwoty wolnej od podatku niż dotychczas. U podatników, którzy zarabiają pomiędzy 11 tyś. zł a ok. 85 tyś zł nowelizacja nic nie zmieni w ich sytuacji finansowej, ale osoby, które osiągają dochód większy niż 85 528 zł będą miały prawo do odpowiednio niższej stawki aż do osiągnięcia rocznych zarobków w wysokości 127 tyś zł. Osoby zarabiające powyżej tej kwoty, całkowicie stracą prawo odliczenia kwoty wolnej od podatku. Warto również wskazać, że Minister Finansów zyskał również prawo do weryfikacji powyższego rozwiązania w oparciu o ewentualny istotny wzrost kwoty dochodu uważanego za minimum egzystencji, dlatego możliwe są coroczne zmiany wysokości kwoty wolnej od podatku bez potrzeby zmiany ustawy o PIT.

Przedstawiony sposób ustalania kwoty zmniejszającej podatek będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r., tak więc z możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku będzie można skorzystać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w 2018 r.