Zmiany w PIT od 1 stycznia 2017

Poniżej prezentujemy wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Ograniczenie zwolnienia przychodów uzyskanych z dotacji

Dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego nadal będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania. Zakres tego zwolnienia został jednak ograniczony. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Wprowadzenie limitu transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. zmniejszeniu ulegnie próg kwoty transakcji, które – w stosunkach między przedsiębiorcami -mogą zostać uiszczone w formie gotówkowej, z 15.000 EUR do 15.000 PLN.W przypadku dokonania zapłaty gotówkowej w wysokości przekraczającej ten próg, wydatki z tego tytułu nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów w PIT.

Obostrzenia w podatkowych skutkach wymiany udziałów

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpią zmiany w ocenie podatkowych skutków transakcji wymiany udziałów, w przypadku stwierdzenia, że jej głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W tej sytuacji nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania wartości udziałów będących przedmiotem wymiany (które to wyłączenie jest możliwe przy założeniu spełnienia ustawowych warunków). Transakcja wymiany udziałów zyska kwalifikację dokonanej w celu uchylenia się lub unikania opodatkowania, gdy nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Przychody nierezydentów

Nowelizacja przepisów ustawy o PIT doprecyzowuje obecnie obowiązujący katalog źródeł przychodów uznawanych za osiągane przez nierezydentów na terytorium RP, a także wprowadza nowe ich rodzaje.

Za osiągnięty na terytorium Polski będzie uznawany przychód:

  • z papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, w tym również z tytułu ich sprzedaży lub realizacji;

  • przeniesienia własności udziałów m.in. w spółkach osobowych i funduszach inwestycyjnych, w których nieruchomości położone w Polsce stanowią pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 50% wartości aktywów, a także

  • należności, od których pobiera się podatek zryczałtowany określony w art. 29 przez polskich płatników, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółki

Nowelizacja precyzuje ponadto sposób kalkulowania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce/wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. W przypadku, gdy wartość określona w statucie lub umowie spółki nie będzie określona, lub będzie określona w sposób nieodpowiadający wartości rynkowej, przychód zostanie ustalony w wysokości wartości rynkowej w oparciu o zasady ogólne. W odniesieniu do polskiej spółki komandytowo–akcyjnej (oraz jej zagranicznych odpowiedników traktowanych jako podatnicy podatku dochodowego), zasady te stosuje się wyłącznie w odniesieniu do aportu, którego przedmiotem są rzeczy lub prawa. Dotychczas kwestia sposobu kalkulowania wartości udziałów nie była jasno uregulowana, co mogło powodować rozbieżności.

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie kolejny etap nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych w zakresie dotyczącym cen transferowych. Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia progu powiązań kapitałowych (z 5 na 25%), a także nowych progów wartościowych ustalania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. Obowiązki dokumentacyjne będą zróżnicowane w zależności od przychodów i kosztów podatnika. Podatnicy osiągający określony próg przychodów będą ponadto zobowiązani do dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonej deklaracji PIT-TP.