Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - przekształcanie sprawozdań finansowych

Start:
22. marzec 2018
Koniec:
23. marzec 2018
Kod:
1559WA
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Szkolenie ma na celu zapoznanie oraz przypomnienie osobą uczestniczącym w szkoleniu istoty sprawozdania finansowego. Podczas szkolenia będzie omówiona m.in. analiza porównawcza MSSF oraz ustawy o rachunkowości; problematyka przekształcania polskiego sprawozdania finansowego do wymagań zawartych w MSSF w oparciu o MSSF 1; analiza postanowień wybranych MSSF na tle PSR

{tab=Prowadzący}

Arkadiusz Lenarcik

Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Grzegorz Błaszkowski

 Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Audytu i Usług Poświadczających Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, biegły rewident oraz członek ACCA. Przez ponad 10 lat związany z wiodącymi firmami konsultingowymi (KPMG, Ernst & Young). Był zaangażowany w projekty wykonywane dla wielu międzynarodowych korporacji i grup kapitałowych, w tym także podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2009-2010 uczestniczył w pracach zespołu ACCA i Polskiego Instytutu Dyrektorów w zakresie przygotowania Kodeksu Dobrych Praktyk dla Komitetów Audytu. Obecnie z ramienia Banku Światowego modernizuje system nadzoru i zapewnienia jakości pracy biegłych rewidentów stosowany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Jest także autorem i współautorem licznych publikacji prasowych z zakresu sprawozdawczości finansowej i doradztwa oraz współautorem podręcznika dla członków Rad Nadzorczych „KOMITET AUDYTU – pierwsze kroki”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, wykonywanych w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej, raportów specjalnego przeznaczenia oraz innych pokrewnych usług doradczych i poświadczających.

{tab=Program}

 • Wprowadzenie.
 • Podstawy prawne stosowania MSR w Polsce oraz UE.
 • Regulacje unijne wprowadzające MSR do systemu prawnego UE – Rozporządzenie 1606/2002
 • Przepisy krajowe wprowadzające MSR – Ustaw o Rachunkowości
 • Zasady obowiązujące na rynkach regulowanych EOG – Rozporządzenie 809
 • Konsekwencje bilansowe dla polskich podmiotów
 • Analiza porównawcza MSSF oraz ustawy o rachunkowości:
 • MSSF mające swoje odzwierciedlenie w UoR,
 • MSSF nieuwzględnione w UoR.
 • Problematyka przekształcania polskiego sprawozdania finansowego do wymagań zawartych w MSSF w oparciu o MSSF 1.
 • Postanowienia MSSF 1 "Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
 • Ustalenie daty przejścia na MSSF
 • Przygotowanie danych porównawczych
 • Opracowanie nowego układu sprawozdania finansowego zgodnego z MSR 1
 • Przyjęcie nowej polityki rachunkowosci
 • Wprowadzanie korekt
 • Zwolnienia ze stosowania retrospektywnego wybranych standardów.
 • Analiza postanowień wybranych MSSF na tle PSR:
 • Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów MSR 8
 • Rzeczowe aktywa trwałe MSR 16
 • Koszty finansowania zewnętrznego MSR 23
 • Wartości niematerialne MSR 38
 • Nieruchomości inwestycyjne MSR 40
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana MSSF 5
 • Utrata wartości aktywów MSR 36
 • Instrumenty finansowe MSR 32, 39, MSSF 7
 • Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR37
 • Segmenty operacyjne MSSF 8
 • Dyskusja

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, ul. Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
Manager ds. szkoleń i marketingu
tel. +48 533 339 817
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Anita Majkowska
Starszy Specjalista ds. szkoleń i marketingu
tel. +48 533 339 507
anita.majkowska@russellbedford.pl

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Zastosowanie MSSF po raz pierwszy - przekształcanie sprawozdań finansowych

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane