Dokumentacja pracownicza od A do Z

Start:
16. luty 2018
Koniec:
16. luty 2018
Kod:
1670KT
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Katowice

Cel szkolenia

{tab=Cel}

 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej,
 • zapoznanie się z metodologią prowadzenia dokumentacji zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, zdobycie wiedzy nt. przepisów prawa dotyczących dokumentowania stosunku pracy, prezentacja aktualnych tendencji w wykładni przepisów prawa (najnowsze orzecznictwo, urzędowe interpretacje), praktyczne sposoby prowadzenia teczki akt osobowych pracownika.

{tab=Prowadzący}

Wojciech Mazur

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo.  Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz bhp jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Oddziale PIP w Bielsku-Białej.  W 2011 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania bhp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W okresie zatrudnienia w PIP zajmował się czasem pracy kierowców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie kontroli związanej z prawną ochroną pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy kierowców oraz zbiorowym prawem pracy. Bezpośredni udział w kontrolach pozwolił mu zdobyć szeroką wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy. Od roku 2012 jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli PIP oraz sporządzaniem odwołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy kierowców oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

{tab=Program}

 • Przepisy o dokumentacji – Kodeks pracy i rozporządzenie MPiPS; zakres obowiązywania.
 • Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny.
 • Zasady prowadzenia akt osobowych:
  • wymogi prawne w zakresie numeracji, chronologii, wykazów oraz kopiowania dokumentacji,
  • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie,
  • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych,
  • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji – w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski,
  • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów,
  • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika.
 • Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników, w tym:
  • kwestionariusze kandydata i pracownika,
  • zdjęcia i referencje,
  • oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane?
  • badania wstępne – zasady obowiązujące od 1.04.2015 r.
  • szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności
  • postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy).
 • Dokumenty tworzone w ciągu zatrudnienia pracownika:
  • dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia:
   • umowa o pracę,
   • zasady określania miejsca wykonywania pracy,
   • informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.),
   • zakaz wprowadzania klauzul o poufności wynagrodzenia: orzecznictwo SN,
  • kary porządkowe:
   • zasady dokumentowania,
   • procedura,
   • informacja o ukaraniu, prawo do odwołania do sądu,
   • usuwanie z akt osobowych informacji o karze porządkowej: wykładnia urzędowa,  orzecznictwo,
  • zwolnienia od pracy:
   • urlopy okolicznościowe,
   • dowody na usprawiedliwienie nieobecności,
   • wyjścia prywatne’ – zgoda pracodawcy, dokumentowanie,
  • zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników:
   • zawieranie umów,
   • urlopy szkoleniowe,
   • refundacja szkoleń,
   • zasady „odpracowywania” refundowanych szkoleń i nauki,
  • delegacje służbowe:
   • polecenie wyjazdu służbowego,
   • potwierdzenie pobytu służbowego,
   • dowody na poniesione wydatki, refundacja kosztów delegacji, dokumenty, rachunki, faktury,
   • wyjazd na szkolenie a delegacja służbowa – zasady rozróżnienia dokumentacji,
  • zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe.
 • Dokumenty dotycząca ustania zatrudnienia pracownika:
  • porozumienie stron,
  • dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,
  • dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia,
  • zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
  • sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia.
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej:
  • przepisy o archiwizacji,
  • okresy przechowywania,
  • zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania.

{tab=Lokalizacja}

Katowice

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Dokumentacja pracownicza od A do Z

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane