Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO

Start:
1. marzec 2018
Koniec:
2. marzec 2018
Kod:
3912KO
Cena:
1890,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, Golden Tulip

Cel szkolenia

Russell Bedford Akademia zaprasza na konferencję z zakresu rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych, które wejdą w życie 18 maja 2018 roku.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia, zarówno pod względem prawnym jak i wymogów technicznych, które będzie musiała spełniać organizacja.

Wykłady poprowadzą:

 • Paweł Wróbel
 • Katarzyna Ziółkowska
 • Anna Kamińska - Pietnoczko

Program

Dzień I

Część I – Rewolucja w ochronie danych osobowych – nowe wyzwania i sankcje 2018

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
  • cel i historia regulacji europejskiej
  • bezpośrednie stosowanie RODO: kto musi stosować nowe przepisy
  • nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO. Zapisy istotne dla danego działu firmy
 • Najważniejsze założenia RODO i ich realizacja
  • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
  • obecnie najważniejsze zadania firmy: analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowychz praktycznymi aspektami
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych według nowych zasad
  • jak prawidłowo formułować klauzule informacyjne: nowa treść i nowe zasady ich sporządzania
  • nowe narzędzia kontroli nad własnymi danymi osobowymi - obowiązki prawne i praktyczne sposoby realizacji
  • niezbędne kroki w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych
  • outsourcing danych osobowych: praktyczne i prawne wymogi powierzania przetwarzania danych osobowych
 • Surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
  • znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą
  • wysokość
  • zasady nakładania kar

Część II – Dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika w aspekcie RODO

 • Prawa kandydatów na pracownika i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
  • dane osobowe zwykłe
  • dane osobowe szczególnych kategorii
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 • Proces rekrutacyjny
  • dyskryminacja na etapie rekrutacji
  • dane osobowe pozyskiwane od kandydatów na pracownika
 • Powierzanie przetwarzania danych zawiązanych z zatrudnieniem
  • zakres i treść umowy z procesorem
  • obowiązki procesera
 • Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych związanych z zatrudnieniem

Część III – Funkcja Inspektora Danych Osobowych w świetle nowych przepisow o ochronie danych osobowych

 • Kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych?
  • Kwalifikacje zawodowe i wiedza fachowa wymagane od inspektora
  • Status i zadania inspektora danych w porównaniu z funkcją, jaką pełnił administrator bezpieczeństwa informacji ulega znaczącej zmianie.
  • Obowiązek publikacji danych inspektora
 • Kiedy powołanie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe?
  • Przypadki, w których wyznaczenie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe
  • Przez kogo będzie definiowany obowiązek powołania inspektora danych osobowych
 • Outsourcing funkcji inspektora

Część IV – Ustawa o ochronie danych osobowych według Ministerstwa Cyfryzacji

Dzień II

Część V – Analizy ryzyka danych osobowych w świetle nadchodzących zmian – zarządzanie bezpieczeństwem nie tylko dla zespołu IT

 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
  • przyjęcie wewnętrznych polityk
  • wdrożenie odpowiednich środków technicznych
  • wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych
 • Szacowanie ryzyka
  • zniszczenia,
  • utraty,
  • modyfikacji,
  • nieuprawnionego dostępu,
  • nieuprawnionego ujawnienia danych.
 • Analiza ryzyka – etapy
  • Wyznaczenie zbioru, charakter i zakres danych
  • Zidentyfikowanie zasobów, na których opierają się dane osobowe
  • Operacje przetwarzania, w tym wskazanie programów do przetwarzania danych
  • Planowane operacje na danych
 • Zagrożenia ich zapobieganie i przeciwdziałanie
  • Wewnętrzne
  • Zewnętrzne
  • Nie przestrzeganie procedur
  • Błędy ludzkie

Część VI – Dostosowanie infrastruktury IT do wymogów RODO/GDPR

 • Przygotowania planu i dostosowanie środków technicznych i IT
 • Mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych i informatycznych

Część VII - Audyt zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych według wymogów RODO i ISO 27001

 • Analiza rozmieszczenia sprzętu informatycznego
 • Przykłady zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe (w formie papierowej jak i elektronicznej)
 • Zbiory danych i sposób ich przetwarzania przez osoby dopuszczone upoważnieniami
 • Zasady nadawania/zmieniania/odbierania uprawnień do systemów informatycznych
 • Rodzaje audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego m.in. testy penetracyjne

Prowadzący

Katarzyna Ziółkowska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”).

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i czasie pracy.

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Maciej Jędrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, specjalność: Elektronika i Teletransmisja oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Informacyjnego Akademii Obrony Narodowej. Zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych zajmuje się od 1995 roku. Były pracownik Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Od 2004 roku ekspert Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Twórca i wieloletni ekspert Spółki CryptoProtect.  Prowadził liczne szkolenia techniczne z dziedziny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz prowadzi wykłady z kryptografii w ramach studiów podyplomowych ''Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT'' na Politechnice Warszawskiej.

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Konferencja rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane