Przetwarzanie danych osobowych nowe wyzwania, obowiązki i sankcje wynikające z RODO

Start:
7. marzec 2018
Koniec:
7. marzec 2018
Kod:
4213WA
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Program

 • Rozporządzenie unijne a ustawa o ochronie danych osobowych – rola RODO w polskim systemie prawnym
 • Główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych
 • Rola i zadania organu nadzorczego
 • Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
  • zasada legalności
  • zasada celowości
  • zasada adekwatności
  • zasada merytorycznej poprawności
  • zasada integralności i poufności danych
  • zasada ograniczenia przechowywania danych
  • zasada przejrzystości
  • zasada rozliczalności
 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
  • dane osobowe zwykłe
  • dane osobowe szczególnych kategorii
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych
 • Nowe wymagania dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawa przysługujące podmiotowi danych
  • prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny)
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczania przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 • Nowa treść klauzuli informacyjnej (obowiązek informacyjny)
 • Obowiązki administratora danych
  • szacowanie ryzyka – wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  • wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default”
  • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • Status i zadania inspektora ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych przez procesora (podmiot przetwarzający)
  • obowiązki procesora
  • zakres i treść umowy z procesorem
 • Sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych
  • zasady nakładania kar
  • wysokość kar
 • Zasady przekazywania danych do państw trzecich
 • Certyfikacja w dziedzinie ochrony danych osobowych

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Przetwarzanie danych osobowych nowe wyzwania, obowiązki i sankcje wynikające z RODO

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane