Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Start:
22. marzec 2018
Koniec:
23. marzec 2018
Kod:
2379KT
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Katowice

Cel szkolenia

{tab=Cel}

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Rachunkowości i analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników   finansowych
  • Zarządzania finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
  • Zarządzania płynnością finansową
  • Nowoczesnych technik i metod finansowania rozwoju firmy
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych   decyzyjnie
  • Budżetowania kapitałów
  • Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Korzyści dla uczestników:

 • Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:
 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny finansów
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również pozyskiwania kapitałów poza firmą

Korzyści dla firmy:

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • pozyskania środków na realizację rozwojowych projektów inwestycyjnych
 • racjonalnego wykorzystania kapitału
 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • zwiększenia wartości firmy
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu oraz innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami inwestowania, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka. 

Opis metod szkoleniowych

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formieprzy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50 -70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Uwaga: Szkolenie będzie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w szczególności większość warsztatów praktycznych z użyciem Excela.

{tab=Prowadzący}

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

{tab=Program}

I DZIEŃ
 • Podstawy decyzyjne w przedsiębiorstwie
  • Cele przedsiębiorstwa, a cele zarządzania finansami
  • Zarządzanie finansowe – znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Wartość pieniądza jako funkcja czasu
 • Rachunkowość finansowa w firmie
  • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
   • Bilans
   • Rachunek wyników
   • Przepływy finansowe
  • Analiza wskaźników finansowych
  • Warsztaty praktyczne
 • Zarządzanie finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
  • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
  • Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
  • Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych
  • Wartość zaktualizowana netto
  • Wewnętrzna stopa zwrotu
  • Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych
  • Warsztaty praktyczne
 • Zarządzanie płynnością finansową (kapitałem obrotowym)
  • Zarządzanie zapasami
  • Zarządzanie należnościami
  • Zarządzanie gotówką
  • Zarządzanie zobowiązaniami
  • Warsztaty praktyczne
 • Nowoczesne formy i metody finansowania inwestycji
  • Kredyt, a leasing
  • Fundusze różnego typu
  • Fundusze venture capital
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

{tab=Lokalizacja}

Katowice

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

 

 

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane