Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - VII Edycja

Start:
16. maj 2018
Koniec:
18. maj 2018
Kod:
1570WA
Cena:
1890,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Podczas szkolenia omówione zostaną podatkowe oraz rachunkowe aspekty wynikające z połączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek kapitałowych. W ramach omawiania każdego bloku tematycznego wiele miejsca poświęcone będzie sukcesji podatkowej, opodatkowaniu udziałowców, akcjonariuszy, a także spółek biorących udział w transakcji.

Trener zwróci uwagę na możliwość zakwestionowania transakcji przez władze skarbowe. Zajęcia będą okazją do poznania sposobów wyceny majątku dla potrzeb podatkowych. Dowiedzą się Państwo także jak praktycznie rozliczać daną transakcję.

{tab=Prowadzący}

dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych. Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Katarzyna Rydz

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Kontrolingu i Rozliczeń w spółce braży telekomunikacyjnej, a ponadto zasiada w Radach Nadzorczych. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała przeprowadzając badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzanych zgodnie z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, w tym również spółek giełdowych. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Uznany wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej.

{tab=Program}

DZIEŃ 1 – Fuzje i wkłady aportowe – w ujęciu prawnym i podatkowym
Połączenie spółek kapitałowych i osobowych

 • prawne aspekty łączenia spółek kapitałowych i osobowych
 • plan połączenia
 • zasada sukcesji oraz wyjątki
 • prawa i obowiązki następcy prawnego
 • rok podatkowy w przypadku połączenia spółek kapitałowych
 • obowiązek złożenia zeznania podatkowego
 • plan połączenia i technika rozliczenia połączenia spółek kapitałowych
 • zamknięcie okresów sprawozdawczych (aspekty podatkowe)
 • ustalenie wartości początkowej środków trwałych i amortyzacja
 • opodatkowanie spółki przejmowanej (łączącej się)
 • opodatkowanie spółki przejmującej (nowozawiązanej)
 • opodatkowanie udziałowców / akcjonariuszy spółki przejmowanej (łączącej się)
 • opodatkowanie dopłat w gotówce
 • zasady wyceny przejętego majątku i dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla potrzeb podatkowych
 • zasady utylizacji straty spółki
 • opodatkowanie wspólnika spółki przejmowanej żądającego wykupienia jego udziałów
 • połączenie spółek handlowych a zarzut uchylania się od opodatkowania

Dochody z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych

 • kapitał zakładowy a zagadnienie neutralności podatkowej
 • opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej)
 • opodatkowanie dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • opodatkowanie wypłaty dywidendy
 • opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki
 • udziały (akcje) własne
 • zasady opodatkowania dochodu z umorzenia udziałów (akcji)
 • opodatkowanie z tytułu przymusowego wykupu akcji

Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej - aporty

 • „zamiana” aportowa
 • wycena wkładu niepieniężnego
 • zakres opodatkowania dochodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej oraz odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) aportowych
 • zasady ustalania wartości firmy oraz wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego

Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki osobowej

 • aport do spółki komandytowej / komandytowo-akcyjnej
 • wycena aktywów dla celów podatkowych w spółce osobowej
 • konsekwencje podatkowe związane z „aportem” do spółki osobowej
 • wartość kapitałów w spółce osobowej

DZIEŃ 2 – Podziały, przekształcenia oraz likwidacja podmiotów – w ujęciu prawnymi i podatkowym
Podziały:

 • prawne aspekty podziałów spółek kapitałowych
 • plan podziału
 • zasada sukcesji
 • rok podatkowy w przypadku podziału spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego
 • plan podziału i technika rozliczenia podziału spółki kapitałowej
 • opodatkowanie udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej przez rozdzielenie / wydzielenie
 • opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółki kapitałowej
 • opodatkowanie spółki dzielonej w przypadku podziału
 • opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej) w spółce przejmującej majątek w wyniku podziału
 • opodatkowanie dopłat w gotówce
 • zasady utylizacji straty spółki dzielonej
 • podział spółki kapitałowej a zarzut uchylania się od opodatkowania

Przekształcenia spółek kapitałowych

 • prawne aspekty przekształcenia spółek kapitałowych
 • zasada sukcesji
 • rok podatkowy
 • procedura przekształcenia spółki
 • zasady opodatkowania dochodu w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • opodatkowanie wypłat gotówkowych w przypadku niezłożenia przez wspólnika oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
 • opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej

Przekształcenia spółek osobowych

 • prawne aspekty przekształcenia spółek osobowych
 • wyjątki od zasady sukcesji
 • konsekwencje wyceny aktywów dla celów podatkowych
 • zmiana podatnika w związku z przekształceniem
 • problematyczne zagadnienia związanie przejęciem aktywów

Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą

 • Korzyści z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Przeszacowanie wybranych aktywów
 • Zasada neutralności podatkowej

Umorzenie udziałów / akcji

 • obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie udziałów / akcji
 • odpłatne umorzenie udziałów / akcji połączone z obniżeniem kapitału
 • odpłatne umorzenie udziałów/akcji ze środków własnych spółki
 • nieodpłatne umorzenie udziałów/akcji

Likwidacja

 • obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze
 • opodatkowanie spółki w trakcie likwidacji
 • opodatkowanie majątku polikwidacyjnego

DZIEŃ 3 – Połączenia, podziały, przekształcenia oraz likwidacja podmiotów – w ujęciu rachunkowym
Połączenie spółek handlowych w świetle prawa bilansowego

 • zasady rozliczania połączenia i podziałów w księgach rachunkowych
 • metoda nabycia i metoda łączenia udziałów - wymogi stosowania
 • case study

Połączenie spółek według MSSF 3

 • połączenia spółek kapitałowych i osobowych
 • przejęcia odwrotne
 • case study
 • ustalenie jednostki przejmującej
 • ustalenie dnia przejęcia
 • ujęcie i wycena możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, przejętych zobowiązań oraz udziałów niekontrolujących
 • koszt połączenia oraz jego późniejsze korekty
 • aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej
 • wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia

Przekształcenia spółek kapitałowych

 • zasady rozliczania w księgach rachunkowych
 • konstrukcja bilansu nowej spółki
 • case study

Podział spółek kapitałowych

 • zasady rozliczania w księgach rachunkowych
 • case study

Wkłady aportowe: przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, poszczególne składniki majątkowe:

 • zasady wyceny
 • rozliczenie w księgach rachunkowych
 • case study

Likwidacja spółek kapitałowych:

 • wycena i ujęcie jej skutków
 • przykład praktyczny.

{tab=Lokalizacja}

Russell Bedford Poland

ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, budynek Antares

{tab=Informacje organizacyjne}

Każda kolejna osoba z jednej firmy uzyskuje rabat w wysokości 100 zł (netto) - rabat nie łączy się z innymi promocjami.

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - VII Edycja

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane